Hvis Jeg var Havet ~ If I were the Ocean 2016

(Scroll down for English)

– en åpen arbeidsutstilling initiert av CURRENTLY i samarbeid med Norsk Maritimt Museum og Kystlaget Viken. Støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere og Oslo Kommune.


Besøk oss på Norsk Maritimt Museum, Bygdøynes/Oslo, 10-14. august 2016 
ÅPNINGSTIDER:
10. august kl 18-20: Offisiell åpning
11.-14. august kl 10-17
Gratis adgang.


HVIS JEG VAR HAVET er et kunstprosjekt som undersøker livet rundt kysten og sjøen, med mål om å skape en samtidsorientert forbindelse til havet som refererer både til dets vitenskapelige og kulturelle historie, nåtid og framtid. Tittelen understreker ønsket om at publikum og deltakende kunstnere skal bidra til prosjektet med personlige stemmer og erfaringer.

Denne langhelgen i august vil vi aktivere rommet som forbinder museumsbygningen til sjøen med en rekke drop-in workshops, performancer, ekskursjoner og foredrag som passer for alle aldersgrupper. Gjennom disse aktivitetene håper vi å åpne opp et refleksivt rom der nye erfaringer og tanker om havet og sjøen kan vokse fram. Vi vil utforske nye tilnærminger til den maritime kulturen i Oslo og forvaltningen av kystlivet rundt hovedstaden. Dermed håper vi å skape en diskurs rundt både stedsspesifikke og generelle utfordringer knyttet til havet i kystområder rundt om i verden.

CURRENTLY består av en gruppe mennesker, hovedsakelig bosatt i Oslo eller Liverpool. Teamet består av byggere, håndverkere, forskere, skribenter, koreografer, visuelle-, lyd- og dansekunstnere. Noen bor på sjøen. Noen arbeider med livet i eller ved havet på daglig basis. Andre bruker maritime data, eller er på en eller annen måte bundet av byens tilknytning til sjøen.

Disse er:
Karen Eide Bøen, Ross Dalziel, Hroar Hesselberg, Christopher Hinchcliffe, Pernille Holden, Solveig Styve Holte, Ann-Christin Berg Kongsness, Adrian McEwen, Roza Moshtaghi, Gemma May Latham, Shi Pratt, Marte Reithaug Sterud, Simen Korsmo Robertsen, Amanda Steggell, Elisabeth Weihe og Hans-Jørgen Wallin Weihe.

Hver av deltakerne bringer med seg minst ett prosjekt som de vil jobbe med gjennom utstillingsperioden – alt fra bygg-selv elektroniske tidsvannssensorer, konstruksjon av et niseskjelett, monument-performance, saltkrystaller som dekker fotografier av havet og skyggemaling med vann, til kurs i å koke sjøsåpe, havnefoxtrot, virtuell og virkelig virkelighet, båtturer, vandringer, foredrag mm.

Det er en helt spesiell anledning når så mange ressurspersoner og -organisasjoner er samlet for å utveksle erfaringer og tanker rundt det rike, våte og salte elementet som omgir så oss. HVIS JEG VAR HAVET er denne sommerens store mulighet til å utvide horisonten i alle retninge.


 – Stor takk til Eivind Bagle, Brynjar Bandlien, Tormod Carlsen, Cora Alexa Døving, Ina Eriksen, Odd Hesselberg, Marte Alette Jentoft, Per Platou, Heidi Thöni Sletten, Karl Inne Ugland og Vidar Øvregaard.


(English)


IF I WERE THE OCEAN
– an outreaching working exhibition initiated by CURRENTLY in cooperation with the Norwegian Maritime Museum and Kystlaget Viken, supported by  Arts Council Norway,
Fund for Performing Artists and Oslo Municipality.

JOIN US AT THE MUSEUM, BYGDØYNES, OSLO, 10-14 AUGUST 2016
OPENING TIMES

10 August, 18.00-20.00:  Official Launch
11-14 August, 10.00-17.00
Free of charge!


IF I WERE THE OCEAN is an art project that investigates life on a shelf sea. It aspires to create a contemporary connection to the sea that refers to its scientific and cultural past, present and future. The title underpins this intention, prompting audiences and artists to probe and share their experiences and memories of the sea.

Drawing on CURRENTLY’s ongoing projects we aim to activate the space that connects the museum building to the sea with an array of drop-in workshops, pop-up performances, excursions and lectures for all ages. Through these activities we hope to open up a reflexive space where new experiences and thoughts of the sea mingle, inspiring new approaches to maritime culture in Oslo and usages of the sea – and an awareness of the challenges that face all coastal regions today.

The CURRENTLY team live mainly in Oslo and Liverpool (uk) and are makers, hand crafters, researchers, writers, choreographers,  and visual-, sonic-, and dance artists. Some live aboard the water. Some have experience of collaborating with marine researchers and/or harvesting data from marine research. Others use maritime data as part of their everyday lives, and some are overshadowed by their hometown’s dependence on the sea.

They are:
Karen Eide Bøen, Ross Dalziel, Hroar Hesselberg, Christopher Hinchcliffe, Pernille Holden, Solveig Styve Holte, Ann-Christin Berg Kongsness, Adrian McEwen, Roza Moshtaghi, Gemma May Lathan, Shi Pratt, Marte Reithaug Sterud, Simen Korsmo Robertsen, Amanda Steggell, Elisabeth Weihe and Hans-Jørgen Wallin Weihe.

Each brings one or more projects with them, which they will continue to work on throughout the exhibition – from DIY electronic tidal water sensing installations, to the assembling of a porpoise skeleton, performing monuments, salt crystal covered seascape photographs, painting shadows with water, sea soap cooking, harbour foxtrotting, lectures on virtual reality and real reality, boat excursions, walks and talks – and more.

Engaging and cooperating with established maritime and organisations and societies, bringing their knowledge together, finding their meeting points and where they head off in different directions, is a valuable resource for CURRENTLY. What this, and other unforeseen meetings and conditions will generate is what makes IF I WERE THE OCEAN so engaging.

With so many resource people and ogranisations  gathered to share experiences and thoughts of the rich, wet and salty element that surrounds us, IF I WERE THE OCEAN is this summer’s big opportunity to expand the horizon in all directions.


– Big thanks to Eivind Bagle, Brynjar Bandlien, Tormod Carlsen, Cora Alexa Døving, Ina Eriksen, Odd Hesselberg, Marte Alette Jentoft, Per Platou, Heidi Thöni Sletten, Karl Inne Ugland og Vidar Øvregaard.


map

Sketch by Elisabeth Weihe, 2016